araugintza I 1. saioa / 2. saioa / 3. saioa / 4. saioa / 5. saioa
Araugintza I          
           
           

Aurkibidea

1. saioa  

 

Hasierako ariketa  

 

ORTOGRAFIA, arauak  
  teoria  
BAT-BATEAN, *bapatean...
ariketa              
  teoria  
BAIT-, *bait
ariketa ariketa            
  teoria  
AURREALDE, AURREKO ALDE, *aurrekalde...
ariketa              
  teoria  
ENE / NIRE, *nere
ariketa              
  teoria  
–AIN / -ai (arrain, *arrai...)
ariketa              
  teoria  
ZENBAKI KARDINALEN IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  ariketa ariketa ariketa  
  teoria  
-ZIO (amorrazio, *amorraziño...)
ariketa              
  teoria  
NON-NAHI, NONAHI, *non nahi, *nonnahi...
ariketa              
  teoria  
LERROZ ALDATZEAN MARRATXOAK NOLA JARRI
ariketa ariketa            
  teoria  
EUSKAL ALFABETOA
ariketa ariketa            
  OHIKO AKATSAK  
 
teoria
 
Letra xehez idazten diren zenbait izen berezi
ariketa ariketa            
 
teoria
  Kantitateak eta produktua ariketa              
 
teoria
  Salneurria ariketa              
 
teoria
  Tanteoa ariketa              
 
teoria
  Milatik gorako zenbakiak ariketa              
 
teoria
  Erdia / erdiak ariketa              
                       
     
               

2. saioa

 

 

Hasierako ariketa  
 

ORTOGRAFIA, arauak

 
  teoria  
ORDINALEN (-GARREN) ETA BANATZAILEEN (-NA) IDAZKERA
ariketa              
  teoria  
ARABERA, *arauera
               
  teoria  
IRITZI, *eritzi
ariketa              
  teoria  

BA-, GABE

ariketa ariketa            
  teoria  
HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa        
  ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa  
 

ariketa

ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa    
  teoria  
-(E)Z GERO
ariketa ariketa            
  teoria  
HORI ETA, HORI EDO, *hori ta...
ariketa              
  teoria  
–ARI (-LARI) ATZIZKIAZ
ariketa              
  teoria  
–ARI / -ARIO
ariketa              
  teoria  
“–GO” ATZIZKIA ETA IZEN MULTZOKARIAK
               
  ORTOTIPOGRAFIA  
 
teoria
 
• Ordinalak
• Ehunekoak
• Siglak
ariketa ariketa            
 
teoria
 
• Nazioarteko ikurrak: neurriak...
ariketa ariketa            
     
               
3. saioa  

 

Hasierako ariketa  
 

IZEN SINTAGMA, arauak

               
  teoria  
HAU GUZTIA (*guzti hau)
ariketa              
  teoria  

“HIRU” eta “LAU” zenbatzaileak

ariketa ariketa ariketa          
  teoria  

“NOR, ZER eta ZEIN” galdetzaileen pluralak

ariketa              
  teoria  

“BAT eta BATZUK"

ariketa              
  teoria  

PARTITIBOAREN ERABILERA OKERRA

ariketa ariketa            
  teoria  

“BENETAKO eta OHIKO” (*benetazko)

               
  teoria  

“BETIKO” (*betirako)

ariketa              
     
               
  OHIKO AKATSAK  
 
teoria
 
Asko / handi
ariketa              
 
teoria
 
-a / bat; -ak / batzuk
ariketa              
 
teoria
 
Alfer bat / alfer huts
ariketa              
 
teoria
 
Beste ...-a / beste... bat; beste ...-ak / beste... batzuk
ariketa              
 
teoria
  Artikulu zehaztua maileguetan ariketa              
 
                   

4. saioa

 

 

Hasierako ariketa  
  IZEN SINTAGMA, arauak
 
  teoria  

DIPTONGOZ BUKATZEN DIREN IZENEN DEKLINABIDEA

ariketa              
  teoria  

PARTITIBOA BAIEZKO PERPAUSETAN NOIZ ETA NOLA

ariketa              
  teoria  

“HIRU URTEKO HAURRA, LAU HANKAKO MAHAIA” (*hiru urtetako haurra, *lau hankatako mahaia)

ariketa              
  teoria  

ORDUAK NOLA ESAN

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

DATA NOLA ADIERAZI

ariketa ariketa ariketa          
  teoria  
IRAUPENA ETA MAIZTASUNA sintagma zenbatzailedunen bidez
ariketa ariketa ariketa          
  OHIKO AKATSAK  
 
teoria
 
Astegunen eta hilabeteen deklinabidea
ariketa              
 
teoria
 
Zenbait kalko, denbora esapideetan
ariketa              
 
teoria
 
Hiruan etorriko naiz / Hiruretan etorriko naiz
ariketa              
                       
5. saioa  

 

Hasierako ariketa  
  ADITZ SINTAGMA, arauak
               
  teoria  

ADIZKI ALOKUTIBOAK (hikako moldea)

               
  teoria  

ARAZI

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

ADITZOINEN FORMA

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

“EKARTZEA MEREZI DU” (*ekartzeak merezi du)

ariketa              
  teoria  

ZENBAIT ADITZEN ERREGIMENA (gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu)

ariketa ariketa ariketa ariketa        
  teoria  

“TOPIKO BIHURTU”

ariketa              
  OHIKO AKATSAK  
 
teoria
 

Normalki, legalki... / normalean, legez...

ariketa              
 
teoria
 
Aditzaren aspektua
ariketa ariketa            
 
teoria
  Aditzoina ariketa              
 
teoria
  “-zki-” pluralgilea ariketa              
 
teoria
  “-ke” amaiera duten adizkiak ariketa              
 
teoria
  Nominalizazioa ariketa ariketa ariketa ariketa        
                       

Errepasoa

 
     

Ortografia, arauak (I)

ariketa              
      Ortografia, arauak (II) ariketa              
     

Izen sintagma, arauak

ariketa              
     
Denetik nahasian
ariketa              
     
     
 

araugintza II

Araugintza II

Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa
Edukiak alfabetikoki