araugintza I
Bibliografia
Helbide elektronikoak
Inprimatzeko bertsioa
Edukiak alfabetikoki

araugintza II

Araugintza I
Araugintza II
           
           

Aurkibidea alfabetikoki

Hasierako ariketak

 
 

I.1. hasierako ariketa
I.2. hasierako ariketa
I.3. hasierako ariketa
I.4. hasierako ariketa
I.5. hasierako ariketa

 

II. 1.hasierako ariketa
II. 2. hasierako ariketa

II. 4. hasierako ariketa

 
Euskaltzaindiaren arauak  
I.1 teoria  
–AIN / -ai (arrain, *arrai...)
ariketa              
I.5 teoria  

ADIZKI ALOKUTIBOAK (hikako moldea)

               
II.1 teoria  
Aditz laguntzaile batua
ariketa ariketa ariketa ariketa

ariketa

     
  ariketa ariketa ariketa  
I.5 teoria  

ADITZOINEN FORMA

ariketa ariketa ariketa ariketa        
II.1 teoria  
Aditz perifrastikoetako adizki nagusiaren forma
ariketa ariketa ariketa          
I.2 teoria  
ARABERA, *arauera
               
I.5 teoria  

ARAZI

ariketa ariketa ariketa ariketa        
II.1 teoria  
“ARAZI”-ren erregimena
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
I.2 teoria  
–ARI (-LARI) ATZIZKIAZ
ariketa              
I.2 teoria  
–ARI / -ARIO
ariketa              
I.1 teoria  
AURREALDE, AURREKO ALDE, *aurrekalde...
ariketa              
I.2 teoria  

BA-, GABE

ariketa ariketa            
I.1 teoria  
BAIT-, *bait
ariketa ariketa            
II.2 teoria  

“bait-”, *bait

ariketa ariketa            
I.1 teoria  
BAT-BATEAN, *bapatean...
ariketa              
I.3 teoria  

“BAT eta BATZUK"

ariketa              
II.1 teoria  
“Behar izan” aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin
ariketa ariketa            
I.3 teoria  

“BENETAKO eta OHIKO” (*benetazko)

               
I.3 teoria  

“BETIKO” (*betirako)

ariketa              
I.4 teoria  

DATA NOLA ADIERAZI

ariketa ariketa ariketa          
I.4 teoria  

DIPTONGOZ BUKATZEN DIREN IZENEN DEKLINABIDEA

ariketa              
II.2 teoria  

“Egiteko asmoz”

ariketa              
I.5 teoria  

“EKARTZEA MEREZI DU” (*ekartzeak merezi du)

ariketa              
II.2 teoria  

–eLAKO eta –eN atzizkiak, izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan

ariketa ariketa   ariketa ariketa      
I.1 teoria  
ENE / NIRE, *nere
ariketa              
I.1 teoria  
EUSKAL ALFABETOA
ariketa ariketa            
I.2 teoria  
-(E)Z GERO
ariketa ariketa            
II.2 teoria  
“ –(e)z gero”
  ariketa ariketa          
I.2 teoria  
“–GO” ATZIZKIA ETA IZEN MULTZOKARIAK
               
I.3 teoria  
HAU GUZTIA (*guzti hau)
ariketa              
I.3 teoria  

“HIRU” eta “LAU” zenbatzaileak

ariketa ariketa ariketa          
I.4 teoria  

“HIRU URTEKO HAURRA, LAU HANKAKO MAHAIA” (*hiru urtetako haurra, *lau hankatako mahaia)

ariketa              
I.2 teoria  
HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa        
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa  

ariketa

ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa    
II.3 teoria  
HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  ariketa ariketa ariketa  
II.3 teoria  
HIZTEGI BATUA
               
     
• Baztertutako hitzak
ariketa ariketa            
     
• Hobetsitako hitzak
ariketa ariketa            
     

• Nahasian

ariketa ariketa ariketa          
 
teoria
 
• Nafarrera
ariketa ariketa            
I.2 teoria  
HORI ETA, HORI EDO, *hori ta...
ariketa              
I.4 teoria  
IRAUPENA ETA MAIZTASUNA sintagma zenbatzailedunen bidez
ariketa ariketa ariketa          
I.2 teoria  
IRITZI, *eritzi
ariketa              
II.2 teoria  
“Izan ezik”
ariketa ariketa ariketa          
II.2 teoria  
Izen sintagmen arteko juntadura dela eta
ariketa ariketa ariketa          
II.2 teoria  
Komunztadura aposizioetan
ariketa              
II.1 teoria  
“Lehenago etorriko zen; lehenago etorriko zatekeen”
ariketa              
I.1 teoria  
LERROZ ALDATZEAN MARRATXOAK NOLA JARRI
ariketa ariketa            
II.1 teoria  
“Nahi / gura izan” aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin
ariketa ariketa            
I.1 teoria  
NON-NAHI, NONAHI, *non nahi, *nonnahi...
ariketa              
I.3 teoria  

“NOR, ZER eta ZEIN” galdetzaileen pluralak

ariketa              
II.2 teoria  
“Ongi etorri!”
ariketa              
II.4 teoria  
Onomastika. Gai zerrenda
ariketa ariketa            
II.4 teoria  
Onomastika. Erlijioa
               
II.4 teoria  

Onomastika. Estatuak

ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
II.4 teoria  

Onomastika. Euskal Herria

ariketa ariketa ariketa ariketa        
II.4 teoria  

Onomastika. Geografia

               
II.4 teoria  

Onomastika. Grezia, Erroma eta Hizkuntzak

               
II.4 teoria  
Onomastika. Zerrenda osoa
               
I.2 teoria  
ORDINALEN (-GARREN) ETA BANATZAILEEN (-NA) IDAZKERA
ariketa              
I.4 teoria  

ORDUAK NOLA ESAN

ariketa ariketa ariketa ariketa        
I.4 teoria  

PARTITIBOA BAIEZKO PERPAUSETAN NOIZ ETA NOLA

ariketa              
I.3 teoria  

PARTITIBOAREN ERABILERA OKERRA

ariketa ariketa            
I.5 teoria  

“TOPIKO BIHURTU”

ariketa              
II.3 teoria   www.euskaltzaindia.net ariketa              
II.3 teoria  
www.hiztegia.net
ariketa ariketa ariketa          
II.2 teoria  

Zehar-galdera orokorretako aditz-atzizkia: -eN eta –eNETZ

               
I.5 teoria  

ZENBAIT ADITZEN ERREGIMENA (gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu)

ariketa ariketa ariketa ariketa        
I.1 teoria  
ZENBAKI KARDINALEN IDAZKERA
ariketa ariketa ariketa ariketa ariketa      
  ariketa ariketa ariketa  
I.1 teoria  
-ZIO (amorrazio, *amorraziño...)
ariketa              
     
OHIKO AKATSAK, ORTOTIPOGRAFIA, BESTE  
I.3
teoria
 
-a / bat; -ak / batzuk
ariketa              
I.5
teoria
 
Aditzaren aspektua
ariketa ariketa            
I.5
teoria
  Aditzoina ariketa              
II.1
teoria
 

Adizki hipotetikoak

ariketa              
I.3
teoria
 
Alfer bat / alfer huts
ariketa              
I.3
teoria
  Artikulu zehaztua maileguetan ariketa              
I.3
teoria
 
Asko / handi
ariketa              
I.4
teoria
 
Astegunen eta hilabeteen deklinabidea
ariketa              
I.3
teoria
 
Beste ...-a / beste... bat; beste ...-ak / beste... batzuk
ariketa              
I.5    
Denetik nahasian
ariketa              
II.1
teoria
 
Erdarakadak
               
I.1
teoria
  Erdia / erdiak ariketa              
II.2
teoria
  “Ere” partikularen erabilera ariketa ariketa            
II.2
teoria
 

“Ezer, inor...” eta antzeko formen erabilera

ariketa ariketa            
I.4
teoria
 
Hiruan etorriko naiz / Hiruretan etorriko naiz
ariketa              
II.2
teoria
  “Hobe, hobeki (hobeto)” formen erabilera ariketa              
I.5    

Izen sintagma, arauak

ariketa              
II.2
teoria
 
Kalko batzuk: goizean hortik ibili gara / basoaren zehar / niretzat, oso polita da / abokatura joan naiz
ariketa ariketa            
I.1
teoria
  Kantitateak eta produktua ariketa              
I.5
teoria
  “-ke” amaiera duten adizkiak ariketa              
I.1
teoria
 
Letra xehez idazten diren zenbait izen berezi
ariketa ariketa            
I.1
teoria
  Milatik gorako zenbakiak ariketa              
I.2
teoria
 
Nazioarteko ikurrak: neurriak...
ariketa ariketa            
I.5
teoria
  Nominalizazioa ariketa ariketa ariketa ariketa        
I.5
teoria
 

Normalki, legalki... / normalean, legez...

ariketa              
I.1
teoria
  Salneurria ariketa              
I.2
teoria
 
• Ordinalak
• Ehunekoak
• Siglak
ariketa ariketa            
I.5    

Ortografia, arauak (I)

ariketa              
I.5     Ortografia, arauak (II) ariketa              
I.1
teoria
  Tanteoa ariketa              
II.1
teoria
 
Zenbait aditzen erregimena
ariketa              
II.1
 
Zenbait aditz nahasgarri
ariketa              
I.4
teoria
 
Zenbait kalko, denbora esapideetan
ariketa              
I.5
teoria
  “-zki-” pluralgilea ariketa